ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2020

Πως μπορώ να ενταχθώ στο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2020;

Καταρχάς, δικαίωμα συμμετοχής και ένταξης στο νέο πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

 1. Έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή υψηλής) ή επικαρπίας στο συγκεκριμένο ακίνητο.
 2. Ο προϋπολογισμός των δαπανών αναβάθμισης δεν θα υπερβαίνει τα 250€/τ.μ. με  ανώτατο όριο τις 25.000€.

Ποια είδη κατοικιών δικαιούνται επιδότησης;

Στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον μπορούν να ενταχθούν όλες οι μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, καθώς και τα μεμονωμένα διαμερίσματα που (με τα μέχρι τώρα δεδομένα) πληρούν τα εξής:

 1. Πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια.
 2. Ο προϋπολογισμός των δαπανών αναβάθμισης δεν θα υπερβαίνει τα 250€/τ.μ. με  ανώτατο όριο τις 25.000€.
 3. Έχει καταταχθεί βάσει ενεργειακού πιστοποιητικού σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της “Δ”.

Ειδική προϋπόθεση για πολυκατοικίες που πρόκειται να ενταχθούν ως σύνολο κτηρίου αποτελεί η εξής:

Τουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και λοιπές χρήσεις) να έχουν χρήση κατοικίας. Οι ιδιοκτησίες δηλαδή που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (όπως π.χ. γραφεία ή καταστήματα) εάν υπερβαίνουν το 50%, η συγκεκριμένη πολυκατοικία δεν μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Ένταξη πολυκατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ οίκον

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση της ένταξης της πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών (συνήθως τον διαχειριστή) καθώς και επιμέρους αιτήσεις από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Σχετικά με τα εισοδηματικά κριτήρια, ισχύουν επίσης τα εξής:

 • Εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της  κλίμακας 1, 2 ή 3 (όπως αναλύονται παρακάτω) τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει εισοδήματος εντάσσονται στη κλίμακα 4 “κατεβαίνουν” στην κλίμακα 3 και οι ιδιοκτήτες με υψηλότερα εισοδήματα  “κατεβαίνουν” στην κλίμακα 4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην αντίστοιχη εισοδηματική κλίμακα.
 • Οι ιδιοκτήτες που δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετέχουν στις δηλωθέντες δαπάνες παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

Ποιες είναι οι βασικές διαφορές από το προηγούμενο επιδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης;

Οι βασικές διαφορές μεταξύ του νέου και του παλαιού προγράμματος Εξοικονομώ κατ οίκον είναι μεταξύ άλλων ότι:

 1. Το ύψος του προϋπολογισμού ανά κατοικία δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25.000€ (αντί των 15.000€ στο προηγούμενο).
 2. Υπάρχουν περισσότερες εισοδηματικές κατηγορίες επιδότησης (ήταν 3 στο παλαιό πρόγραμμα).
 3. Δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης ενεργειακού συμβούλου (δεν υπήρχε στο προηγούμενο πρόγραμμα)
 4. Η επιλογή χρηματοδοτικού σχήματος (Ίδια κεφάλαια/Δάνειο) θα δηλώνεται κατά το στάδιο καταχώρησης της αίτησης, πριν την οριστική της υποβολή.
 5. Καταργείται το άνω όριο στην έβδομη εισοδηματική κατηγορία.
 6. Για την υπαγωγή της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης σε νόμο τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών θα πρέπει να αποτυπώνεται η καταβολή τουλάχιστον του 30% του συνόλου του ενιαίου ειδικού προστίμου.

Το πολυαναμενόμενο νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ οίκον 2019 θα έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκ. ευρώ μαζί με τη συμμετοχή των τραπεζών, εκ των οποίων τα 292 εκ. ευρώ θα είναι δημόσια δαπάνη( 248 εκ. από το ΕΠΑΝΕΚ και 44 εκ. από το ΠΕΠ ) .Από το νέο πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν 40.000 νοικοκυριά.

Ποιες είναι οι κλίμακες επιδότησης που ορίζει το νέο πρόγραμμα;

Οι κλίμακες επιδότησης του προγράμματος εξοικονόμησης κατ’ οίκον φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ατομικό Εισόδημα

Οικογενειακό Εισόδημα

Επιδότηση

Αύξηση για κάθε προστατευόμενο μέλος

Μέγιστη Επιδότηση

*Έως 10.000€

Έως 20.000€

60%

5%

70%

10.000€ -15.000€

20.000€ – 25.000€

50%

5%

70%

15.000€ – 20.000€

25.000€ – 30.000€

40%

5%

70%

20.000€ – 25.000€

30.000€ – 35.000€

35%

5%

70%

25.000€ – 30.000€

35.000€ – 40.000€

30%

5%

50%

30.000€ – 35.000€

40.000€ – 45.000€

25%

5%

50%

άνω των 35.000€

άνω των 45.000€

0%

0%

0%

*Ιδιοκτήτες κατοικιών που έχουν επιλεγεί από το πρόγραμμα όμως το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα ΔΕΝ ξεπερνά τις 10.000€ ή τις 20.000€ μπορούν να λάβουν άτοκο δάνειο και σε συνδυασμό με την επιχορήγηση ύψους 60% να προχωρήσουν στις εργασίες. Για παράδειγμα: Ένας πολίτης με τρία εξαρτώμενα τέκνα, για επιλέξιμο προϋπολογισμό 10.000€ θα λάβει επιχορήγηση 7.000€ και, εφόσον το επιθυμεί, άτοκο δάνειο 3.000 €.

Σε κάθε περίπτωση το μέγιστο ποσό που μπορείτε να πάρετε ανά ιδιοκτησία από το εξοικονομώ κατ’ οίκον 2019 είναι 25.000€ με Φ.Π.Α.

Αν υπάρχει διαθέσιμο το υπόλοιπο ποσό πέραν της επιδότησης αλλά δεν θέλετε να πάρετε δάνειο από τράπεζα μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα καθώς η δανειοδότηση από τράπεζες δεν είναι υποχρεωτική. Έτσι, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια, ούτως ώστε σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών.

Για να μπείτε στο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις τροποποιήσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου.

Ποιες εργασίες καλύπτει το πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’οίκον;

Οι εργασίες που πρόκειται να επιδοτήσει το νέο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον 2020 είναι:

 • Η εξωτερική θερμομόνωση στο κέλυφος του κτιρίου (που αφορά την θερμομόνωση τοίχων , δωματίων και πυλωτής).
 • Η μόνωση – θερμομόνωση ταράτσας.
 • Η αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα καθώς και συστημάτων σκίασης.
 • Η αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης (π.χ με λέβητα αερίου συμπύκνωσης ή πετρελαίου συμπύκνωσης).
 • Η εγκατάσταση εναλλακτικών πηγών παροχής ζεστού νερού (ηλιακός θερμοσίφωνας).
 • Η εγκατάσταση αντλιών θερμότητας ή κλιματιστικών.

 Login-iconLogin
active³ 5.4 · IPS κατασκευή E-shop · Όροι χρήσης