Φυσικό Αέριο - Ενδοδαπέδια Θέρμανση - Φωτοβολταϊκά - Ηλιοθερμία
English

Είσοδος μελών

Εφαρμογές Κλιματισμού
Θέρμανσης & Εξαερισμού
Ανταλλακτικά Καυστήρων
 

ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 100kW η σύνδεση γίνεται στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης. Συγκεκριμένα για συστήματα ισχύος κάτω των 5kW η σύνδεση γίνεται μέσω μονοφασικής παροχής ενώ για συστήματα πάνω από 5kW μέσω τριφασικής παροχής.

Εθνικός στόχος της Ελλάδος είναι το 2020 το 20% της ενέργειας που καταναλώνεται από το σύνολο των πολιτών να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για να υλοποιηθεί ένας τέτοιος στόχος η κυβέρνηση ώθησε τους πολίτες και τους επιχειρηματίες της χώρας, δίνοντας τους αξιόλογα κίνητρα ώστε να ολοκληρωθεί ένα τόσο μεγάλο έργο. Στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10 KWp σε κτίρια λοιπόν δικαίωμα ένταξης έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες και φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιτηδευματίες που κατατάσσονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το Πρόγραμμα αφορά κτιριακές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή στέγαση πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση τέτοιες εγκαταστάσεις επιτρέπονται σε όλη την Επικράτεια. Συγκεκριμένα, για την Ηπειρωτική χώρα, τα Συνδεδεμένα Νησιά και την Κρήτη ορίζεται ως μέγιστη ισχύς τα 10 KWp και για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά τα 5 KWp. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήματος στο Πρόγραμμα είναι η ύπαρξη σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο ακίνητο στο οποίο το σύστημα εγκαθίσταται. Όταν το ακίνητο στο οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα χρησιμοποιείται για κατοικία, προϋπόθεση επίσης αποτελεί μέρος των θερμικών αναγκών του ακινήτου για ζεστό νερό χρήσης να καλύπτεται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πχ. ηλιακοί θερμοσίφωνες). Η όλη διαδικασία για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι πολύ απλή.

Η διαδικασία σύνδεσης έχει ως εξής:

Βήμα 1:Υποβολή αίτησης σύνδεσης (το ειδικό έντυπο διατίθεται από τη ΔΕΗ) στην τοπική μονάδα της ΔΕΗ, με επισύναψη εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται.

Βήμα 2:Έγγραφη διατύπωση της ΔΕΗ προς τον ενδιαφερόμενο των τεχνικών και οικονομικών όρων σύνδεσης.

Βήμα 3:Έγγραφη αποδοχή των όρων σύνδεσης από τον ενδιαφερόμενο με ταυτόχρονη υποβολή αιτήματος κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης.

Βήμα 4:Κατάρτιση από τη ΔΕΗ της Σύμβασης Σύνδεσης και τηλεφωνική ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου να προσέλθει για την υπογραφή της. Καταβολή της προϋπολογιστικής δαπάνης των έργων σύνδεσης ταυτόχρονα με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.

Βήμα 5:Κατάρτιση από τo ΔΕΣΜΗΕ της Σύμβασης Πώλησης και υπογραφή της από τον ενδιαφερόμενο (Για πάνω από 10 kW).

Βήμα 6:Έγγραφη αναγγελία της ΔΕΗ προς τον ενδιαφερόμενο της περάτωσης των έργων σύνδεσης.

Βήμα 7:Έγγραφη δήλωση ετοιμότητας της εγκατάστασης από τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η σύνδεση μετά από έλεγχο της ΔΕΗ.

Βήμα 8:Τηλεφωνική ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου από τη ΔΕΗ για τον ορισμό του χρόνου διενέργειας του αναγκαίου ελέγχου της εγκατάστασης, προ της ενεργοποίησης τηςσύνδεσης, παρουσία του ενδιαφερόμενου ή του εκπροσώπου του.

Βήμα 9:Ενεργοποίηση της σύνδεσης, μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου. 

Όλα τα παραπάνω βήματα τα αναλαμβάνουμε εμείς για εσάς. 

Τα έγραφα και στοιχεία που απαιτούνται κατά την αίτηση στη ΔΕΗ είναι τα εξής:
Α. Συνημμένα με την αίτηση στη ΔΕΗ :

 1. Τεχνικά εγχειρίδια Φ/Β γεννητριών.
 2. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων.
 3. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του φωτοβολταϊκού σταθμού.
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα και απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5000 (Για πάνω από 10 kW).
 5. Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο θεωρημένο από τη ΔΟΥ.
 6. Έγγραφο εξαίρεσης από άδεια παραγωγής από τη Ρ.Α.Ε. (Για πάνω από 10 kW).
 7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι το γήπεδο βρίσκεται εκτός περιοχών NATURA 2000, εθνικών δρυμών, παραδοσιακών οικισμών και αρχαιολογικών χώρων. (Για πάνω από 10 kW)
 8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι αληθή.  

Β. Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν πριν την σύνδεση:

 1. Αντίγραφο της Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένη τεχνική περιγραφή για την αποφυγή νησιδοποίησης και μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του παραγωγού για τις ρυθμίσεις των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν την τάση +15% έως -20% της ονομαστικής τάσης, ενώ για την συχνότητα +/- 0,5 Hz καθώς επίσης και την πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων, ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις : - Θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα, - Επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από τρία λεπτά. Επίσης θα αναφέρει το χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Τα πρόγραμμα έχει ισχύ 25 χρόνια μέσω της ειδικής σύμβασης με τη ΔΕΗ με εγγυημένη τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας για 0,55 €/kWh. Η τιμή μειώνεται κατά 5% ετησίως για τις συμβάσεις συμψηφισμού που συνάπτονται το διάστημα 1.1.2012 μέχρι και 31.12.2019. Η Είσπραξη των εσόδων γίνεται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ χωρίς να απαιτείται έναρξη δραστηριότητας στην Εφορία και έκδοση τιμολογίου ενώ ταυτόχρονα ο κύριος του φωτοβολταϊκού συστήματος, δεν έχει φορολογικές υποχρεώσεις για τη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Δίκτυο είτε είναι επιτηδευματίας, είτε όχι. Επίσης τα έσοδα από την εγκατάσταση δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την τελευταία κοινή υπουργική απόφαση η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε κτίριο μπορεί να γίνει σε δώματα, σε στέγες, σε στέγαστρα, σε προσόψεις, σε σκίαστρα, σε αποθήκες και σε χώρους στάθμευσης ενώ ταυτόχρονα δεν απαιτείται ειδική άδεια εργασιών από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

Σε ένα συνηθισμένο τύπο στέγης 80 τ.μ. ή ενός δώματος 150 τ.μ. μπορεί να εγκατασταθεί άνετα ένα σύστημα 10 kW. Για την βέλτιστη απόδοση των Φωτοβολταϊκών πλαισίων απαιτείται νότιος προσανατολισμός και κλίση περίπου στις 30 μοίρες από το οριζόντιο επίπεδο. Απόκλιση από τον νότο προς την ανατολή και την δύση φέρει απώλειες τις τάξης 7-8%. Το κόστος μπορεί να περιοριστεί στα 35,000 – 40,000 € και η απόσβεση συναρτάται με την τιμή αποζημίωσης της παραγόμενης μονάδας ενέργειας (0,55 €/ kWh) και την παραγόμενη ενέργεια (1 kW εγκαταστημένων Φωτοβολταϊκών πλαισίων παράγει κατά μ.ο. 1.350 kWh/ ετησίως στην Ελλάδα). Να σημειωθεί ότι το μ.ο. προκύπτει και από τις μέρες χωρίς ηλιοφάνεια όπου το σύστημα λειτουργεί κανονικά. Σε αυτή την περίπτωση τα ετήσια έσοδα υπολογίζονται στα γύρω στα 7,500 ευρώ όταν τα ετήσια έξοδα μίας τετραμελούς οικογένειας υπολογίζονται στα 2,000 - 2,500 ευρώ. Οπότε η απόσβεση πραγματοποιείται περίπου στα 5-6 χρόνια, με διάρκεια ζωής της εγκατάστασης τα 25 έτη.

Επίσης σημαντικό ρόλο σε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα έχει η ποιότητα της εγκατάστασης. Για αυτό είναι ουσιαστικό να γίνεται χρήση επώνυμων και ποιοτικών υλικών τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν την 25ετή καλή λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος. Η παραγγελία είναι θέμα προσωπικής απόφασης ύστερα από τις συμβουλές ειδικευμένων μηχανικών.

ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝΘα μας βρείτε:

Γυμν. Μικρου 11Α (προέκταση Μαρτίου) Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 947969
Fax : 2310 947969

Άφυτος Χαλκιδικής
Tηλ.: 23740 91749
Fax : 23740 91749

[email protected]
[email protected]
 
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
MIDEA MS12FU-10HRDN1 INVERTER (ΣΕΙΡΑ RF)
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
BARTEC ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
ΣΕΙΡΑ MSZ-HJ INVERTER
 

active³ 5.0 · IPS κατασκευή ιστοσελίδων · Όροι χρήσης